Noored Toredate Mõtetega MTÜ
Uudised > NORRA toetus

NORRA toetus


Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse suurprojekt "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste"

17.03.2014 sai alguse Eesti ANK suurprojekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“, mille üheks partneriks ja elluviijaks on MTÜ Noored Toredate Mõtetega.

Projekti on kaasatud kõik 15 maakonda 65. piirkonna ja 86. noortekeskusega üle Eesti. Projekt keskendub 7.-26. aastaste riskioludes elavate noorte heaolu ja noorsootöösse kaasatuse suurendamisele ning erinevate tegevuste kaudu sotsiaalsete oskuste arendamisele. Projektiga prognoositakse 25 000 erineva noore kaasatust ja ligikaudu 100 000 osalust.

Projekti programmi raames avatakse 69 uut, noorte poolt väljapakutud huviringi, mis arendavad laste ja noorte sotsiaalseid oskuseid. Rakendatakse uusi Norrast Eesti noortekeskuste tarbeks kohandatud huvipõhiseid metoodikaid 60-ne uue huvigrupi kaasamiseks, 28. erinevas piirkonnas viiakse läbi laagreid ning kümnes piirkonnas üle Eesti luuakse noorte toetamiseks spetsiaalsed haridus- ja sotsiaalprogrammid. Tähelepanu all on mitteformaalne kogemusõpe ja kontaktnoorsootöö.

Programmi raames toimub tihe koostöö Norra partneriga Ungdom & Fritid. Peamisteks koostööpartneriteks Eestis on lisaks kohalikele omavalitustele ja noortekeskustele Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, MTÜ Urban Style ja MTÜ RuaCrew.

Projekti oodatava mõju ühiskonnas võtab kokku Eesti ANK tegevjuht Heidi Paabort: „Noored on tegevuste tulemusena sotsiaalselt avatumad, oskavad näha seoseid õpitu ja tegeliku elu vahel, on aktiivsemad ja julgemad oma arvamust avaldama ning saavad elus paremini hakkama“.

Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ toetussumma on 488 462,49 eurot ja on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus ja programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Vaata lisaks: www.ank.ee                        Alammenüü