Noored Toredate Mõtetega MTÜ
Uudised > Projektid

Projektid


2014

"South Estonia North Malta - Two Countries One Goal"
Teisipäeva, 9. septembri hilisõhtul saabus Valgamaale Järvesilma turismitallu 14 noort ja noorsootöö huvilist Põhja-Maltalt, keda olid juba ootamas noored Lõuna-Eestist, et osaleda ühiselt projektis “South Estonia North Malta – Two Countries One Goal” 

Noortevahetuse “SoEstNorMal – 2C1G” algatajateks ja eestvedajateks on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja 4. kursuse tudengid. Projekti elluviimist toetab MTÜ Noored Toredate Mõtetega. Antud projekti üldeesmärgiks on  arendada noorte sotsiaalseid oskuseid, kultuuridevahelisi pädevusi ja loovust. 

Noortevahetuse tegevuste planeerimises on kasutatud erinevaid seikluskasvatuslikke ja loovtegevusi. Aset leiavad fotojaht, ühepäevane jalgsimatk ning kanuusõit, tutvutakse kummagi riigi noorte seas levinud tänavaspordi liikidega ning rahvuslike mängudega, tehakse tervislikke rahvustoite jpm. 

Projekti alaeesmärgiks on tõsta noorte teadmisi tervislikest eluviisidest, eelkõige spordi- aga ka toitumise valdkonnas.  Projekti jooksul läbiviidavate tegevuste ja töötubade käigus tutvuvad noored valdkonniti kahe erineva kultuuriga (keel, tants ja laul, traditsioonilised tervislikud toidud, noorte sportlikud vaba aja tegevused jms). Nii kasvab noorte tolerants ja teineteise mõistmine.

Antud projekt sai rahastuse Erasmus+ Euroopa Noored programmi raames. Erasmus+: Euroopa Noored programmist saavad toetust taotleda mitmesugused ühingud ja asutused ning mitteametlikud noortegrupid – peamine, et projekti fookuses oleks noorte mitteformaalne õppimine ja/või noorsootöö arendamine.

Projekti tegevusi on võimalik jälgida ka Facebookis MTÜ Noored Toredate Mõtetega lehe või grupi - SoEstNorMal – 2C1G vahendusel. 


PRESSITEADE
09.09.2014
Projekt “South Estonia North Malta – Two Countries One Goal” sai SA Archimedes Euroopa Noored Erasmus+ programmi raames rahastuse ja algab juba täna.
Noortevahetus “SoEstNorMal – 2C1G” toimub Valgamaal Järvesilma turismitalus ja juba 9.–16. septembril. Projekti eestvedajateks on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja 4. kursuse tudengid. Antud projekti üldeesmärgiks on arendada noorte sotsiaalseid oskuseid, kultuuridevahelisi pädevusi ja loovust.
Projektis osaleb 14 inimest Põhja-Maltalt ning 14 inimest Lõuna-Eestist, nende seas nii noored kui ka noorsootöö huvilised.
Noortevahetuse tegevuste planeerimises on kasutatud erinevaid seikluskasvatuslikke ja loovtegevusi. Projekti alaeesmärgiks on tõsta noorte teadmisi ka tervislikest eluviisidest, eelkõige spordi- aga ka toitumise valdkonnas.  Tänu projekti jooksul läbiviidavatele tegevustele ja töötubadele tutvuvad noored vähemalt kahe erineva kultuuriga (keel, tants ja laul, traditsioonilised tervislikud toidud, noorte sportlikud vaba aja tegevused jms). Nii kasvab noorte tolerants ja teineteise mõistmine.
Antud projekt sai rahastuse Erasmus+ Euroopa Noored programmi raames.  Erasmus+: Euroopa Noored programmist saavad toetust taotleda mitmesugused ühingud ja asutused ning mitteametlikud noortegrupid – peamine, et projekti fookuses oleks noorte mitteformaalne õppimine ja/või noorsootöö arendamine.
Meie tegevusi on võimalik jälgida ka Facebookis, kui otsid üles meie grupi - SoEstNorMal – 2C1G.
Lisainfo: 
Annike Tasa
Projektijuht
+372 56224106
annike.tasa@gmail.com


"Tartumaa valdade elanike elukestev mobiilsus - Tartumaa VEEMO". 
Projekti peamine eesmärk on aidata kaasa Tartumaa valdade elanike elu mobiilsemaks muutmisel läbi elukeskkonna parendamise kodanike omaalgatuse ja kaasamise kaudu. See on elukestvale õppele suunatud mobiilse noorsoo- ja sotsiaaltööteenuse elanikele lähedale viimine minibussi (MoNoS-buss) abil

Alaeesmärgid
1. pakkuda piirkondades noorsootööteenust (kus ei ole olnud noorsootöö kättesaadav)
2. pakkuda spetsiifilist huvi- ja ühistegevust erinevatele vanusegruppidele (noored, ema-laps, eakad)
3. suurendada noorte, eakate ja erivajadusega inimeste mobiilsust
4. pakkuda alternatiivi valdades osutatavale transporditeenusele (sotisaal või noorsootöö lisaväärtusega mobiilsusteenus)


"EE-Ewoca" ehk Educational Enterprising - Environmental Work Opportunity with Communication and Adventure

Reedel, 4. juulil 2014 saabuvad 20 noort Rumeeniast ja Saksamaalt, et koos eestlastest eakaaslastega saada osa keskkonna ja vabatahtliku tegevuse teemalisest seikluskasvatuslikust noortevahetusest.

ERASMUS+ noorteprojekt „EE-EwocA“ ehk Educational Enterprising - Environmental  Work Opportunity with Communication and Adventure on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite algatatud keskkonna ja vabatahtliku tegevuse teemaline seikluskasvatuslik rahvusvaheline noortevahetus. Projekti alustatakse Tallinnas, kus külastatakse tantsu- ja laulupidu. Tegevused jätkuvad Jõgevamaal Alam-Pedja looduskeskuses keskkonnateemalise töötoa, looduses turvalise liikumise õppimisega ning Pedja jõe kaldaäärsete koristustalgutega.

Noortevahetuse peamised tegevused toimuvad Palupõhja looduskoolis 10. - 18. juulil. Noortevahetuse käigus toimuvad erinevad õpitoad, kus jutuks tulevad kultuuridevaheline õppimine, leiva küpsetamine, ravimtaimede korjamine, linnu pesakastide valmistamine, tegeletakse kiikingu ja geoseiklusega ning mille raames tehakse piirkonnale kasulikke heakorratöid. Lisaks tutvutakse Eestimaa loodusega külastades erinevaid kohti ning matkaradu. ning vahetatakse eri riikide kogemusi keskkonna jaoks olulistel teemadel. Palupõhjast edasi liigutakse Tartusse kus tutvutakse loodusmaja ja Tartu seikluspargiga ning noortevahetus lõpeb 20. juulil TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. 

Noortevahetuse algatajateks, idee autoriteks ja elluviijateks on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht- loovtegevuse õpetaja erialal õppivad noored, kelle jaoks see on esimene suurem meeskonnatööna korraldatav praktilise noorsootöö tegevus. Meie meeskonda kuuluvad: projektijuht Aleksandra Griffel, majandusjuht Heli Esko, välissuhete spetsialist Katre Salk, seiklustegevusi aitavad korraldada Tauri Pihlak, Are Tallmeister ja noortejuht Mirell Lattik ning mentori osaleb Meeli Liik.

Projekt viiakse läbi koostöös mittetulundusühinguga Noored Toredate Mõtetega, mis on alates 2002. aastast Tartus tegutsev noorsootöö organisatsioon ning noori nõustab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Piret Eit.

EE-EwocA projekti rahastab ERASMUS+ noorteprogramm ENEBi vahendusel.

Noortevahetus sai alguse Sakslaste poolt rahastatud EWOCA3 projektist ja on üks osa suuremast kogukonnast 

EE-EwocA projekti tegemistega saab ennast kursis hoida projekti blogi vahendusel.Toredate mõtetega noored - aktiivsed kodanikud

01.04.2014 - 31.03.2015 viib MTÜ NTM ellu Sotsiaalministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekti "Toredate mõtetega noored - aktiivsed kodanikud", mis keskendub ühingu tegevusvõimekuse suurendamisele. 

Projekti peamine eesmärk on suurendada ühingu suutlikkust tegutseda noorsootöö valdkonnas arvestades avalikke ja noorte huvisid ning soodustada kodanikuaktiivsust. Eesmärk on pakkuda noortele võimalust enda arvamuse avaldamiseksja vabatahtlikuks tööks ning arendavateks tegevusteks läbi huvitegevuses osalemise.

Organisatsiooni elujõulise töökorralduse parandamiseks ja efektiifsuse suurendamiseks viiakse projekti käigus läbi järgmised tegevused: korrastatakse struktuur, tagatakse meeskonna toimimine, töötatakse välja teenuspaketid, luuakse aktiivsete noorte ja vabatahtlike võrgustik, tõhustatakse koostööd partneritega, uuendatakse arengukava, muudetakse tegevused nähtavamaks, sõlmitakse kokkulepped jätkusuutlikkuse ja rahastamise tagamiseks.

Projekti tulemusena on ühingu tegevus laienenud Tartu linnast ka maapiirkonda, elavnenud on partnerlus ja koostöö, kasvanud on vabatahtlikust tööst huvitatud ja aktiivsete noorte arv, suurenenud on ühingu ja avaliku sektori vastastikune usaldus ja motivatsioon, korrastatud on ühingu struktuur ja suhted partneritega.

Projekt sai toetuse KÜSK arenguhüppe taotlusvooru raames summas 9 976,40 eurot

Vaata lisaks: NTM arenguhüpeEesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse suurprojekt "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste"

17.03.2014 sai alguse Eesti ANK suurprojekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“, mille üheks partneriks ja elluviijaks on MTÜ Noored Toredate Mõtetega.

Projekti on kaasatud kõik 15 maakonda 65. piirkonna ja 86. noortekeskusega üle Eesti. Projekt keskendub 7.-26. aastaste riskioludes elavate noorte heaolu ja noorsootöösse kaasatuse suurendamisele ning erinevate tegevuste kaudu sotsiaalsete oskuste arendamisele. Projektiga prognoositakse 25 000 erineva noore kaasatust ja ligikaudu 100 000 osalust.

Projekti programmi raames avatakse 69 uut, noorte poolt väljapakutud huviringi, mis arendavad laste ja noorte sotsiaalseid oskuseid. Rakendatakse uusi Norrast Eesti noortekeskuste tarbeks kohandatud huvipõhiseid metoodikaid 60-ne uue huvigrupi kaasamiseks, 28. erinevas piirkonnas viiakse läbi laagreid ning kümnes piirkonnas üle Eesti luuakse noorte toetamiseks spetsiaalsed haridus- ja sotsiaalprogrammid. Tähelepanu all on mitteformaalne kogemusõpe ja kontaktnoorsootöö.

Programmi raames toimub tihe koostöö Norra partneriga Ungdom & Fritid. Peamisteks koostööpartneriteks Eestis on lisaks kohalikele omavalitustele ja noortekeskustele Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, MTÜ Urban Style ja MTÜ RuaCrew.

Projekti oodatava mõju ühiskonnas võtab kokku Eesti ANK tegevjuht Heidi Paabort: „Noored on tegevuste tulemusena sotsiaalselt avatumad, oskavad näha seoseid õpitu ja tegeliku elu vahel, on aktiivsemad ja julgemad oma arvamust avaldama ning saavad elus paremini hakkama“.

Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ toetussumma on 488 462,49 eurot ja on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus ja programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Vaata lisaks: www.ank.ee
2013

PARALLEELMAAILM

PRESSITEADE 14.11.2013

Täna, 14. novembril antakse start noorte omaalgatuslikule fotoprojektile „Paralleelmaailm“. 

Tartu Emajõe koolis kogunevad pärastlõunal fotohuvilised puuetega noored, et saada veidi algteadmisi fotograafiast ning juhiseid, kuidas fotokaamera abil jäädvustada neile olulist ja väljendada oma mõtteid. Oma teadmisi jagavad eakaaslastele MTÜ Noored Toredate Mõtetega fotoringi noored.

Projektis osaleb 8 erineva puudega Tartu linna last ja noort, kes saavad võimaluse näidata end kui loovaid inimesi. Noored jagatakse paaridesse ning iga paar saab kasutada ühekordse fotokaamera, millega kolme nädala jooksul tegutsetakse aktiivselt Tartu linnaruumis. Koostöös fotoringi noortega koostatakse parimatest fotodest nii virtuaal- kui pabernäitus. 

Projekti algatajaks ja idee autoriks on MTÜ NTM fotoringis osalev 18-aastane Johanna Hints. Koos oma kaaslastega loodab Johanna, et „Paralleelmaailm“ puudutab paljusid inimesi: projektis osalevad puuetega noored saavad võimaluse ennast teostada ja kohtuda teiste noortega ning nad saavad oma loomingut ja nägemust maailmast tutvustada laiemale avalikkusele. Vaatajad saavad aimu puuetega inimeste maailmast, nende teadlikkus tõuseb ning nad hakkavad rohkem märkama erinevusi enda kõrval. Projektis mitteosalevad puuetega noored saavad innustust ja julgust ka ise midagi uut proovida. 
Projekti algatajate (fotoringi noorte) endi jaoks on samuti huvitav teada saada, kuidas teised noored maailma näevad ja kui erinevad või kattuvad on erinevate noorte paralleelmaailmad.

Projekt viiakse ellu koostöös Tartu Emajõe ja Hiie koolidega ning MTÜ-dega Händikäpp ja Päikese Kodu. Projekti rahastab Tartu linnavalitsus. Kaameratega toetab kauplus Fotoluks.

„Paralleelmaailma“ tegemistega saab ennast kursis hoida Facebooki vahendusel: https://www.facebook.com/paralleelmaailm 

MTÜ NTM fotoringi juhendaja Kerly Ilvese sõnul on rõõm tõdeda, et fotoringi noored on läbi aegade olnud aktiivsed ja algatanud erinevaid projekte, et juhtida kogukonna tähelepanu erinevatele ühiskondlikele valupunktidele. Üheks heaks varasemaks näiteks on aastal 2008 toimunud „Pauk ja pilt“

Lisainfo:
fotoring@gmail.com
 2012

EWOCA 3

Ewoca3 on kolmeaastane "European WorkCamp kolme partnerriigi osavõtul. Meie projekti partnerid on ParkHaus noortekeskus (Saksamaa) ja Outward Bound organisatsioon (Rumeenia). 

9.-23. juulil 2012 toimus Ewoca3 raames rahvusvaheline noortevahetus Saksamaal Oberhausenis.

2013 toimub rahvusvaheline noortevahetus Rumeenias Outward Bounds keskuses ja 2014 saabuvad külalised Eestisse.


Eesti - võimaluste maa

Projekt "Eesti- võimaluste maa" on mõeldud 9.klassi noortele ning on
rahastatud Euroopa komisjoni ja programmi Euroopa Noored poolt.

Projekti peamiseks teemaks on lihtsustada noorte tulevast karjäärivalikut
ning aidata neil saada paremasse kontakti oma soovide, võimete ja
kutsumustega. Selleni jõuame läbi mitmekülgse tegevuse külastades nii
ettevõtteid( Teater Vanemuine, Tartu Betoontehas, Tartu Kohtumaja),
läbides karjääriinfotunni (Tartu Ülikool,Tartu Kutsehariduskeskus) ja
individuaalsed testid ning pannes end proovile ja arendades end matkal
Taevaskoja piirkonnas läbi seiklustegevuste. Karjäärivalikule ei saa
läheneda üksnes formaalselt- loenguvormis. Oluline on rõhuda noorte
enesetunnetuse printsiibile, pakkudes neile võimalusi ja väljundeid enese
leidmiseks.

Tartus toimuv 4-päevane projekt leiab aset sügisvaheajal ning on noortele
tasuta.

Täpsem info projekti kohta: http://v6imalustemaa.blogspot.com/